Privacyverklaring

Quadrivas Clinic Drechtsteden, gevestigd aan Constantijn Huygenslaan 43a, 3351 XA Papendrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Quadrivas Clinic Drechtsteden

Constantijn Huygenslaan 43a, 3351 XA Papendrecht

06 22523738

www.quadrivasdrechtsteden.nl

Linda van de Pavoordt beheert de gegevens van Quadrivas Clinic Drechtsteden Zij is te bereiken via info@quadrivasdrechtsteden.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Quadrivas Clinic Drechtsteden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Beperkte gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gezondheidsgegevens

Indien u informatie aanvraagt over de behandelingen, worden uw naam en e-mailadres verwerkt. Als de vragen per mail binnenkomen, worden de e-mails in mijn e-mailsysteem bewaard. Als u op de wachtlijst wil worden geplaatst, worden behalve naam en e-mailadres ook uw telefoonnummer en eventueel specifieke klachten en/of gezondheidsgegevens verwerkt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag

Quadrivas Clinic Drechtsteden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van het behandeltraject (Overeenkomst, Toestemming en Gerechtvaardigd belang)
 • Het afhandelen van uw betaling (Overeenkomst, Toestemming)
 • Het verzenden van een informatieve nieuwsbrief (Gerechtvaardigd belang)
 • Het contact opnemen per telefoon of e-mail indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (Gerechtvaardigd belang)
 • Het informeren over wijzigingen van onze diensten (Gerechtvaardigd belang)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Quadrivas Clinic Drechtsteden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verkregen. De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) adviseert een bewaartermijn van minimaal 20 jaar. We zullen dan ook 20 jaar na de laatste behandeling uw gegevens verwijderen, tenzij u zelf anders beslist.

Delen persoonsgegevens met derden

Quadrivas Clinic Drechtsteden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Indien een arts of (fysio-)therapeut uw gegevens na doorverwijzing nodig heeft voor verdere behandeling, worden gegevens alleen op uw verzoek en met uw expliciete toestemming doorgegeven. Met bedrijven/organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Quadrivas Clinic Drechtsteden blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies (of vergelijkbare technieken)

Quadrivas Clinic Drechtsteden gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Quadrivas Clinic Drechtsteden en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens persoonlijk in de praktijk te doen, of te sturen naar info@quadrivasdrechtsteden.nl.

Om er bij een verzoek per e-mail zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Quadrivas Clinic Drechtsteden wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Nadere uitleg bewaren gegevens

Informatieaanvraag & wachtlijst

Indien u informatie aanvraagt over behandelingen, worden uw naam en e-mailadres verwerkt. Als de vragen per mail binnenkomen, worden de e-mails in het e-mailsysteem van Quadrivas Clinic Drechtsteden bewaard. Als u graag op de wachtlijst wil worden geplaatst, worden behalve naam en e-mailadres ook uw telefoonnummer en eventueel specifieke klachten en/of gezondheidsgegevens verwerkt.

Tijdens het behandeltraject

Als u besluit om het behandeltraject in te gaan, worden de volgende gegevens verwerkt: naam, adres- en contactgegevens, geslacht, geboortedatum en gezondheidsgegevens uit het intakeconsult en een cliëntendossier. Dit dossier bevat informatie die u mij heeft gegeven, aangevuld met aantekeningen die ik tijdens het behandelproces maak.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Quadrivas Clinic Drechtsteden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@quadrivasdrechtsteden.nl